wstecz

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PAŁACU MŁODZIEŻY PAŁAC
oraz PAŁAC MŁODZIEŻY W BYDGOSZCZY

ZAPRASZAJĄ DO WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
W RAMACH REALIZACJI ODPŁATNYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH i ANIMACYJNYCH
DLA DZIRCI, MŁODZIEŻY, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

Z ramienia Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy i Stowarzyszenia Pałac od ponad 16 lat realizujemy programy dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki, w tym głównie profilaktyki uzależnień, z naciskiem na tematykę związaną z tzw. dopalaczami.
Od 12 lat realizujemy zadania dofinansowywane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Miasto Bydgoszcz. Obecnie są to dwa obszerne zadania pn.  „Oblicz uzależnień – spotkań edukacyjno-informacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dopalaczy” oraz „Młodzi mądrzy”.
Okazało się jednak, że potrzeby są większe niż możliwości pozyskiwania środków z zewnątrz. Konkursy ofert pozwalają na pozyskiwanie dotacji w ściśle określonej tematyce. W związku z taką sytuacją coraz więcej placówek zwraca się do nas z prośbą o zrealizowanie szkoleń na inne tematy, nie tylko związane z uzależnieniami.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli, rodziców i uczniów, przedstawiamy ofertę z zakresu profilaktyki społecznej, w tym także sposobów pracy wychowawczej i terapeutycznej z wykorzystaniem sztuki. Adresatami mogą być zarówno dzieci, młodzież, rodzice, jak i nauczyciele (dla nauczycieli oferujemy szkoleniowe rady pedagogiczne czy też inne szkolenia, warsztaty, wykłady, doradztwo).
Często Pedagodzy, po ustaleniach z Dyrektorami i Radą Pedagogiczną, sami zgłaszają zapotrzebowanie konkretnych tematów. Do tej pory nie zdarzyło się, żebyśmy nie mieli możliwości zrealizowania spotkania dotyczącego zgłoszonego tematu, trudności, problemu.
Dodatkowym plusem współpracy z nami są niewątpliwie dużo niższe koszty spotkań,  niż proponowane przez duże firmy szkoleniowe, często z innych miast. Dotyczy to głównie szkoleniowych rad pedagogicznych i szkoleń dla nauczycieli (jesteśmy organizacją non- profit, nie firmą, nie tworzymy przychodu ze spotkań).     

Zadanie może być realizowane w Pałacu Młodzieży lub w placówce zgłaszającej się do programu, przy zapewnieniu przez nią sali, podstawowej obsługi i sprzętu multimedialnego).
Prócz tematyki z zakresu profilaktyki społecznej oferujemy także szkolenia/ warsztaty dotyczące:
- animacji małych i dużych grup,
- arteterapii,
- wykorzystania muzyki/ tańca/ plastyki w pracy z dziećmi i młodzieżą,
- prowadzenie części animacyjnej podczas imprez okazjonalnych.

Koordynator i pomysłodawca
Krzysztofa Jagła
Wiceprezes Stowarzyszenia PAŁAC,
Pracownik Działu Animacji w PAŁACU MŁODZIEŻY W BYDGOSZCZY
Tel. 52 321 00 81, wew. 315

Spotkania pełnopłatne (poza dotacjami):
Wykłady Doktora Nauk Medycznych nt.:
- szkodliwości zażywania dopalaczy,
- mózgu i ucznia się oraz wpływu środków uzależniających/odurzających na nasz mózg,
- (możliwa jest także inna tematyka dotycząca aspektów medycznych).
Jest możliwość utworzenia cyklu spotkań.
Do spotkań odbywających się poza Bydgoszczą doliczana jest kwota traspotu.

PRZYKŁADOWE TEMATY SPOTKAŃ warsztatowych, szkoleniowych, doradczych, mediacyjnych:
- uzależnienia (ogólnie: mechanizmy, fazy, mity, role dzieci w rodzinie alkoholowej, współuzależnienie),
- alkoholizm, narkomania,
- uzależnienia behawioralne,
-  motywacja, jej źródła i sposoby podnoszenia,
- komunikacja i jej bariery,
- zachowania asertywne a agresja lub wycofanie,
- obniżony nastrój i depresja,
- samookaleczenia wśród młodzieży,
- wyjaśnianie relacji w zespołach/ grupach,
- integracja,

- kontrakty grupowe, procesy grupowe,
- praca z uczniem o specjalnych potrzebach (w tym z uczniem zdolnym),
- coaching menadżerski,
- arteterapia – różne techniki,
- prawne aspekty różnych zachowań, np. zastraszania, przemocy, działalności w sferze multimedialnej, w tym portalach społecznościowych,
- ochrona danych osobowych i wizerunku rówieśników i dorosłych,
- medyczne aspekty uzależnień - współpraca z doktorem nauk medycznych z Collegium Medicum UMK,
- prawne aspekty dotyczące nieletnich i małoletnich,
- sposoby reagowania w trudnych sytuacjach, w tym z zakresu praw i obowiązków nauczyciela, - wystąpienia publiczne, autoprezentacja,
- budowanie pewności siebie,
- wyznaczanie celów i budowanie zdrowych nawyków,
- kreatywna nauka,
- uważność w praktyce,
- cyberprzemoc, netykieta,
- praca z seniorami,
- praca ze studentem,
- kontakt z rodzicem,
- zasady pracy indywidualnej i grupowej, które pozwalają zbudować zaufanie do prowadzącego,
- stawianie granic i przestrzeganie norm – po co, to komu?
- doradztwo indywidualne lub konsultacje w małych grupach,
- tematyka dotycząca zachowań agresywnych dzieci i młodzieży,
- omówienie nowych przepisów dotyczących ustawy o nieletnich,
- przedsiębiorczość w praktyce (pisanie CV, współczesne zasady rozmów kwalifikacyjnych, zasady pierwszego wrażenia),
- skuteczne planowanie i osiąganie celów,
- tematy uzgodnione indywidualnie.

 

Krzysztofa Jagła - w zawodzie od 20 lat - profilaktyk społeczny i profilaktyk uzależnień, pedagog, socjoterapeuta, diagnosta i terapeuta pedagogiczno-psychologiczny, animator społeczny i animator kultury, nauczyciel wiedzy o kulturze.
Bogate doświadczenie zawodowe, zarówno w pracy bezpośredniej z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i innymi osobami dorosłymi, jak i w pisaniu i koordynowaniu projektów społecznych, kierowaniu zespołem, działalności w organizacjach społecznych. Wielokrotnie nagradzana za pracę profilaktyczną i pedagogiczną, m.in. przez Zarząd Samorządu Kujawsko-Pomorskiego nagrodą za najlepszy projekt społeczny i jego realizację pn. „Bezpiecznie
w dorosłość – życie bez używek” czy przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodą „Stalowy Anioł” dla osób szczególnie zaangażowanych w pracę społeczną na rzecz województwa.

Zapraszamy do współpracy!

 

19.03.2024

Wykłady pn. "Mózg I my - neurobiologia emocji" poprowadził dr nauk med. MMarek Jurgowiak w ramach Szkoleniowej Rady Pedagogicznej dla nauczycieli SP oraz dla wychowawców z przedszkola w Dąbrowie Chełmińskiej.

 

  • Zdjęcie: 20240319_152754.jpg
  • Zdjęcie: 20240319_175546.jpg
  • Zdjęcie: 20240319_152449.jpg
  • Zdjęcie: 20240319_183307.jpg
  • Zdjęcie: 20240319_152905.jpg

 

28.02.2023

Ostatni dzień lutego był dla nas dniem spotkania z Kadrą Pedagogiczną z SP w Osielsku. Dziękujemy Nauczycielom za ich aktywność, ciekawość i dzielenie się doświadczeniem:)
Warsztaty poprowadziły: Anna Jaworska, Magdalena Talar, Małgorzata Żołądkiewicz.